Knight Tile Wood Slim. Bray Oak KP70. Edwardian Oak KP92. Caribbean Driftwood KP52. Native Koa KP93. Aran Oak KP67. Sienna KP107. Victorian Oak KP91. Tudor Oak KP38. Pitch Pine KP45. Warm Oak KP39. Shannon Oak KP68. American Oak KP40. Pear KP55. Arctic Driftwood KP51. Sycamore KP32.