Twist Pile Carpet. Stainaway Tweed. Carron Sweeta 50. Ettrick Sweeta 39. Leithan Sweeta 38. Eddleston Sweeta 35. Teviot Sweeta 42. Eden Sweeta 40. Esk Sweeta 32. Tummel Sweeta 46. Firth Sweeta 49. Aron Sweeta 92. Calder Sweeta 93. Ness Sweeta 97.