Berber Carpet. Blenheim. Plain Linen 269. Plain Sandstone 270. Plain Barley 290. Plain Hemp 292. Plain Wheat 274. Plain Nickle 276. Structure Linen 369. Structure Sandstone 370. Structure Barley 390. Structure Hemp 392. Structure Wheat 374. Structure Nickle 376.